รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงาน ปี 2563

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

รายงาน ปี 2562

รายงาน ปี 2561

รายงาน ปี 2560

รายงาน ปี 2559