บทเรียนออนไลน์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาพืชศาสตร์

พฤกษศาสตร์ อ. สิงหนาถ

แผนกวิชาสัตวศาสตร์
 แผนกวิชาประมง

การเพาะกุ้ง อ. เชิดศักดิ์

แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

การขับรถยนต์ อ. สุฤทธิ์

แผนกวิชาอุสาหกรรม
เจ้าหน้าที่

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000