ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เป็นถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ ทวิภาคี ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึงระดับปริญญาตรี บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ จัดทำผลงานวิชาการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาวิชาชีพ วิทยาลัยตั้งอยู่ในชุมชน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ครอบคลุมภูมิสังคมอาชีพในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถใช้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยมีงานฟาร์มเด่นที่เป็นต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์และประมง มีความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษากับสถานประกอบการด้านการเกษตรและประมง ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ในการจัดการศึกษา ครอบคลุมพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศเพื่อนบ้าน

    

 

 

     ปรัชญา      

การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต

    

วิสัยทัศน์

          เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

    

พันธกิจ

           1.  ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรทุกระดับ

           2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

           3.  บริการวิชาการและวิชาชีพสู่เกษตรกรและชุมชน

    

เป้าประสงค์

           1. ผู้เรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด มีปริมาณเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

           2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

           3. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

           4. เกษตรกรและชุมชนได้รับการยกระดับการศึกษาด้านอาชีพ

    

อัตลักษณ์

   ทักษะวิชาชีพดี มีความขยันอดทน

    

เอกลักษณ์

  เป็นสถานศึกษาต้นแบบเกษตรอินทรีย์ และประมง

Please reload