หลักสูตร ปวช.56 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เปิดสอนในปีการศึกษา 2561

ประเภทหลักสูตร

- ประเภทวิชาเกษตรกรรม             รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขาวิชา

- เกษตรศาสตร์

สาขางาน

- พืชศาสตร์

- สัตวศาสตร์

- ช่างเกษตร

- อุตสาหกรรมการ 

- เกษตร

- ผลิตสัตว์น้ำ

- การเกษตร

 

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่     

สาขาวิชา

- การบัญชี

สาขางาน

- การบัญชี

          

หลักสูตร ปวส.57 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เปิดสอนในปีการศึกษา 2561

ประเภทหลักสูตร

- ประเภทวิชาเกษตรกรรม                                             

สาขาวิชา

- พืชศาสตร์                                    รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- พืชไร่

- พืชสวน

- ช่างกลเกษตร                                รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- เครื่องจักรกลเกษตร

- สัตวศาสตร์                                    รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- การผลิตสัตรว์

- อุตสาหกรรมเกษตร                         รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- อุตสาหกรรมเกษตร

- เกษตรศาสตร์                                 รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- เกษตรศาสตร์

 

- ประเภทวิชาประมง        

สาขาวิชา

- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                             รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          

- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        

สาขาวิชา

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                           รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เปิดสอนในปีการศึกษา 2561

ประเภทหลักสูตร

- เทคโนโลยีบัณฑิต           

สาขาวิชา

- เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตรว์น้ำ           รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ