แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ดร.ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

นายวิชาญ สินชยกุล 
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางดวงพร     ศรีปะโค

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธีระ  แสงรัตน์
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

thb_1356037965_naronglit.jpg

 นางวงศ์จันทร์ รินรุด   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์  
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ 

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายณรงฤทธิ์  ฐิติธนานนท์  

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายชุมพร ตรียานุสรณ์.jpg

นางณัชนันท์  ศรีทอง 
หัวหน้างานบุคลากร

 นางรัชดา  หมอยาดี
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายจักรกฤษ รอดสุข
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ ประจำแผนกวิชา.jpg

นางนฤมล ไชยสุรินทร์  
หัวหน้างานการเงิน

ว่าที่ ร.ต. อุทัย  บุตตโลบล
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
หัวหน้างานปกครอง

นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา 
หัวหน้างานบัญชี

นางวริพูล  ทิพย์มณี  
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวชลิตา สมไชยา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวอภิญญา ศรีนารา
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรม ฯ

นายกสิติ แก้วคำภา.jpg

นายเสงี่ยม เรืองหน่าย
หัวหน้างานพัสดุ

นายกสิติ แก้วพาคำ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชัชวัล เทพเสนา
หัวหน้างานประกันฯ

นายสุริยา  ดีสัตถา
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวรวิทย์ ศรีหานารถ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวพนิดา  จันทร์กอง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

นายสงบ  มโนขันธ์
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวปิ่นมณี  รูปสูง
งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช)   

นายกสิติ แก้วคำภา.jpg

นางสาวพนิดา จันทร์กอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกสิติ แก้วพาคำ
งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    

นายธนวัฒน์ อุดมบุญญานุภาพ.jpg

นายธนวัฒน์ อุดมบุญญานุภาพ
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นราวรรณ ศรีจันทร์.jpg

นางสาวนราวรรณ ศรีจันทร์
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่   

นายสิทธิเดช ธิมาหาร.jpg

นายสิทธิเดช ธิมาหาร
งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น