แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ดร ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น.jpg

ดร.ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

2 นายวิชาญ สินชยกุล_edited.jpg

นายวิชาญ สินชยกุล 
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางดวงพร ศรีปะโค รองผอ ฝ่ายวิชาการ.jpg

นางดวงพร     ศรีปะโค
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

55534.jpg
Pic ข้าราชการ02.jpg

นายธีระ  แสงรัตน์
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์  คำหาญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

พงษ์ศักดิ์  สุภากิจ.jpg
thb_1356037965_naronglit.jpg

 นางวงศ์จันทร์ รินรุด   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์  
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ 

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายณรงฤทธิ์  ฐิติธนานนท์  

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ณัชนันท์.jpg
นางสุมาลี มูลทองน้อย หน แผนกวิชาประมง.jpg
S__11010068.jpg
นายจักรกฤษณ์ รอดสุข ประจำแผนกวิชา.jpg

นางณัชนันท์  ศรีทอง 
หัวหน้างานบุคลากร

 นางสุมาลี  มูลทองน้อย
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

นางสาวคณิตา  บุญหล้า
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายจักรกฤษ รอดสุข
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นฤมล.jpg
อ.อุทัย.jpg
นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี.jpg
นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ ประจำแผนกวิชา.jpg

นางนฤมล ไชยสุรินทร์  
หัวหน้างานการเงิน

ว่าที่ ร.ต. อุทัย  บุตตโลบล
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
หัวหน้างานปกครอง

นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ
หัวหน้างานความร่วมมือ

thb_1356041479_prameharutai.jpg
นางวริพูล ทิพย์มณี.jpg
น.ส.กันยาวีร์ สำราญรื่น ประจำแผนกวิชา.jpg
น ส อภิญญา ศรีนารา.jpg

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา 
หัวหน้างานบัญชี

นางวริพูล  ทิพย์มณี  
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวอภิญญา ศรีนารา
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรม ฯ

นางสาวชลิตตา สมไชยา.jpg
น.ส.ชัชวัล เทพเสนา.jpg
นายกสิติ แก้วคำภา.jpg
thb_1356040994_sagiam.jpg

นายเสงี่ยม เรืองหน่าย
หัวหน้างานพัสดุ

นายกสิติ แก้วพาคำ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา

นางสาวชลิตา สมไชยา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชัชวัล เทพเสนา
หัวหน้างานประกันฯ

thb_1356041117_suriya.jpg
น.ส.กันยาวีร์ สำราญรื่น ประจำแผนกวิชา.jpg
นายวรวิทย์ ศรีหานารถ.jpg
thb_1356041479_prameharutai.jpg

นายสุริยา  ดีสัตถา
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวรวิทย์ ศรีหานารถ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

thb_1356037880_sagob.jpg

นายสงบ  มโนขันธ์
หัวหน้างานทะเบียน

IMG_4003.JPG

นางสาวปิ่นมณี  รูปสูง
งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช)   

น ส พนิดา จันทร์กอง.jpg
นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์ หน.แผนกวิชา.jpg

นางสาวพนิดา จันทร์กอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางเนาวรัตน์  มหินทวงศ์
งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    

นายธนวัฒน์ อุดมบุญญานุภาพ.jpg

นายธนวัฒน์ อุดมบุญญานุภาพ
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นราวรรณ ศรีจันทร์.jpg

นางสาวนราวรรณ ศรีจันทร์
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่   

นายสิทธิเดช ธิมาหาร.jpg

นายสิทธิเดช ธิมาหาร
งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น