แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ดร.ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

นายวิชาญ สินชยกุล 
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางดวงพร     ศรีปะโค

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธีระ  แสงรัตน์
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

thb_1356037965_naronglit.jpg

 นางวงศ์จันทร์ รินรุด   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์  
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ 

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายณรงฤทธิ์  ฐิติธนานนท์  

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายชุมพร ตรียานุสรณ์.jpg
no-profile-img.gif

นางณัชนันท์  ศรีทอง 
หัวหน้างานบุคลากร

 นางรัชดา  หมอยาดี
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายจักรกฤษ รอดสุข
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

no-profile-img.gif
no-profile-img.gif

นางนฤมล ไชยสุรินทร์  
หัวหน้างานการเงิน

ว่าที่ ร.ต. อุทัย  บุตตโลบล
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
หัวหน้างานปกครอง

นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ
หัวหน้างานความร่วมมือ

no-profile-img.gif
no-profile-img.gif

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา 
หัวหน้างานบัญชี

นางวริพูล  ทิพย์มณี  
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวชลิตา สมไชยา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวอภิญญา ศรีนารา
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรม ฯ

no-profile-img.gif
no-profile-img.gif

นายเสงี่ยม เรืองหน่าย
หัวหน้างานพัสดุ

นายกสิติ แก้วพาคำ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชัชวัล เทพเสนา
หัวหน้างานประกันฯ

no-profile-img.gif

นายสุริยา  ดีสัตถา
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวรวิทย์ ศรีหานารถ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวพนิดา  จันทร์กอง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

นายสงบ  มโนขันธ์
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวปิ่นมณี  รูปสูง
งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช)   

no-profile-img.gif

นางสาวพนิดา จันทร์กอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกสิติ แก้วพาคำ
งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    

no-profile-img.gif

นายธนวัฒน์ อุดมบุญญานุภาพ
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

no-profile-img.gif

นางสาวนราวรรณ ศรีจันทร์
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่   

no-profile-img.gif

นายสิทธิเดช ธิมาหาร
งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น