2 นายวิชาญ สินชยกุล_edited.jpg

นายวิชาญ สินชยกุล
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

no-profile-img.gif

นางวงศ์จันทร์   รินรุด

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายจักรกฤษ  รอดสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชราภา  อาญารักษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

นางณัชนันท์   ศรีทอง

หัวหน้างานบุคลากร

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

no-profile-img.gif

นางวงศ์จันทร์   รินรุด

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

งานการเงิน

นางนฤมล  ไชยสุรินทร์

หัวหน้างานการเงิน

นางสาววันดี  ไชยราช
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

no-profile-img.gif

นางชุดาณัฏฐ์  น้ำเพชร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานพัสดุ

นายเสงี่ยม  เรืองหน่าย

หัวหน้างานพัสดุ

นายสุริยา  ดีสัตถา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

no-profile-img.gif

นางสถาพร  ภูมิโคก

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

no-profile-img.gif

นางสาวเตือนจิตร  ฤทธิ์สำแดง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวพนิดา จันทร์กอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

งานการบัญชี

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา

หัวหน้างานบัญชี

no-profile-img.gif

นางสาวจรัสศรี  ภูริศรี
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

งานอาคารสถานที่

นายสุริยา ดีสัตถา
หัวหน้างานอาคารสถานที่

no-profile-img.gif

นายเสงี่ยม  เรืองหน่าย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

นายสงบ มโนขันธ์
หัวหน้างานทะเบียน

no-profile-img.gif

นายชุมพร ตรียานุสรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

no-profile-img.gif

นางสาวปวีณา สุวรไตร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

no-profile-img.gif

นายกิตติภัค อันทรบุตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์