นายวิชาญ สินชยกุล.jpg

นายวิชาญ สินชยกุล
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

นางวงศ์จันทร์ รินรุด.jpg

นางวงศ์จันทร์   รินรุด

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นส พัชราภา อาญารักษ์.jpeg

นางสาวพัชราภา  อาญารักษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

นฤมล.jpg

นางนฤมล  ไชยสุรินทร์

หัวหน้างานการเงิน

IMG_4001.JPG

นางสาววันดี  ไชยราช
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางชุดาณัฏฐ์ น้ำเพชร.jpg

นางชุดาณัฏฐ์  น้ำเพชร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานพัสดุ

นายเสงี่ยม เรืองหน่าย หน.แผนกวิชา.jpg

นายเสงี่ยม  เรืองหน่าย

หัวหน้างานพัสดุ

นางสถาพร ภูมิโคก.jpg

นางสถาพร  ภูมิโคก

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวเตือนจิตร ฤทธิ์สำแดง.jpg

นางสาวเตือนจิตร  ฤทธิ์สำแดง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานประชาสัมพันธ์

น ส พนิดา จันทร์กอง ประจำแผนกวิชา.jpg

นางสาวพนิดา จันทร์กอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกิตติภัค อันทรบุตร.jpg

นายกิตติภัค อันทรบุตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

งานบุคลากร

นางณัชนันท์ ศรีทอง.jpg

นางณัชนันท์   ศรีทอง

หัวหน้างานบุคลากร

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา ประจำแผนกวิชา.jpg

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางวงศ์จันทร์ รินรุด.jpg

นางวงศ์จันทร์   รินรุด

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

งานการบัญชี

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา ประจำแผนกวิชา.jpg

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา

หัวหน้างานบัญชี

นส จรัสศรี ภูริศรี.jpg

นางสาวจรัสศรี  ภูริศรี
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

งานอาคารสถานที่

นายสุริยา ดีสัตถา.jpg

นายสุริยา ดีสัตถา
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเสงี่ยม เรืองหน่าย หน.แผนกวิชา.jpg

นายเสงี่ยม  เรืองหน่าย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

พงษ์ศักดิ์  สุภากิจ.jpg

นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

นายสงบ มโนขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชา.jpg

นายสงบ มโนขันธ์
หัวหน้างานทะเบียน

IMG_3989.JPG

นางสาวปวีณา สุวรไตร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน