Pic ข้าราชการ02.jpg

นายธีระ แสงรัตน์ 

ครู  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ

นายณรงค์ฤทธิ์  ฐิติธนานนท์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวกันยาวีย์ สำราญรื่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

no-profile-img.gif

นางสาวชัชวัล เทพเสนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

no-profile-img.gif

นางสาววาทินี วังทะพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

งานความร่วมมือ

no-profile-img.gif

นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวชลิตตา สมไชยา
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

no-profile-img.gif

นางสาวชัชวัล เทพเสนา
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

no-profile-img.gif

นางอุไร เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

no-profile-img.gif

นางสาวอภิญญา ศรีนารา
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

งานสูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

no-profile-img.gif

นายจักรกฤษ รอดสุข
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายณรงค์ฤทธิ์  ฐิติธนานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

no-profile-img.gif

นางสาวอภิญญา ศรีนารา
หัวหน้างานวิจัยฯ

no-profile-img.gif

นางนวลฉวี มัชณิมา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

no-profile-img.gif

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

no-profile-img.gif

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

no-profile-img.gif

นางสาวอภิญญา ศรีนารา
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

นางสาวชลิตตา สมไชยา
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

งานฟาร์มและโรงงาน

no-profile-img.gif

นายธนวัฒน์ อุดมบุญญานุภาพ
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นายสุริยา ดีสัตถา
ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

no-profile-img.gif

นางสาววาทินี วังทะพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

no-profile-img.gif

นายสิทธิเดช ธิมาหาร
หัวหน้าคณะทำงาน

งานศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่

no-profile-img.gif

นางสาวนราวรรณ์ ศรีจันทร์
หัวหน้าคณะทำงาน

no-profile-img.gif

นายนิวัตร แพงยา
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงาน

no-profile-img.gif

นางอุไร เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงาน