นางดวงพร ศรีปะโค รองผอ ฝ่ายวิชาการ.jpg

นางดวงพร  ศรีปะโค
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ

thb_1356037965_naronglit.jpg

นายณรงค์ฤทธิ์  ฐิติธนานนท์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

น.ส.ชัชวัล เทพเสนา.jpg

นางสาวชัชวัล เทพเสนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

งานสูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายจักรกฤษณ์ รอดสุข ประจำแผนกวิชา.jpg

นายจักรกฤษ รอดสุข
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

thb_1356037965_naronglit.jpg

นายณรงค์ฤทธิ์  ฐิติธนานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

IMG_3982.JPG

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ ประจำแผนกวิชา.jpg

นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ
หัวหน้างานความร่วมมือ

IMG_3982.JPG

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

น ส อภิญญา ศรีนารา.jpg

นางสาวอภิญญา ศรีนารา
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

น.ส.ชัชวัล เทพเสนา.jpg

นางสาวชัชวัล เทพเสนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

งานฟาร์มและโรงงาน

นราวรรณ ศรีจันทร์.jpg

นางสาวนราวรรณ์ ศรีจันทร์
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นายธนวัฒน์ อุดมบุญญานุภาพ.jpg

นายธนวัฒน์ อุดมบุญญานุภาพ
ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

งานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายวรวิทย์ ศรีหานารถ.jpg

นายวรวิทย์  ศรีหานารถ
หัวหน้างานวิจัยฯ

ว่าที่รต อุทัย บุตตโลบล ประจำแผนกวิชา.jpg

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา ประจำแผนกวิชา.jpg

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

น ส อภิญญา ศรีนารา.jpg

นางสาวอภิญญา ศรีนารา
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสิทธิเดช ธิมาหาร.jpg

นายสิทธิเดช ธิมาหาร
หัวหน้าคณะทำงาน

นายนิวัตร แพงยา หัวหน้าแผนกวิชา.jpg

นายนิวัตร แพงยา
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงาน

งานศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่

นราวรรณ ศรีจันทร์.jpg

นางสาวนราวรรณ์ ศรีจันทร์
หัวหน้าคณะทำงาน

นายกสิติ แก้วคำภา.jpg

นายกสิติ  แก้วพาคำ
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงาน