Pic ข้าราชการ02.jpg

นายธีระ แสงรัตน์ 
ครู  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ
หัวหน้างานกิจกรรมฯ

no-profile-img.gif

นายสงบ มโนขันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

no-profile-img.gif

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

no-profile-img.gif

นางสาวชลิตตา สมไชยา
หัวหน้างานแนะแนวฯ

นายณรงฤทธิ์ ฐิติธนานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ

no-profile-img.gif

นางอุไร เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

no-profile-img.gif

นายวรวิทย์ ศรีหานารถ
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายสุริยา ดีสัตถา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

งานครูที่ปรึกษา

นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสุมาลี มูลทองน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

no-profile-img.gif

นางวงศ์จันทร์ รินรุด
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

no-profile-img.gif

งานปกครอง

นายอิระ ทิพย์ฤาตรี
หัวหน้างานปกครอง

no-profile-img.gif

นายสุริยา ดีสัตถา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายนิวัตร แพงยา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

no-profile-img.gif

นางสาวกันยาวีร์ สำราญรื่น
หัวหน้างานสวัสดการฯ

นางสุมาลี มูลทองน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ