55534.jpg

นายพงษ์พันธ์  คำหาญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายผดุงเกียรติ บุญบุตตะ.jpg

นายผดุงเกียรติ บุญบุตตะ
หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายสงบ มโนขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชา.jpg

นายสงบ มโนขันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

ว่าที่รต อุทัย บุตตโลบล ประจำแผนกวิชา.jpg

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

น.ส.ชัชวัล เทพเสนา.jpg

นางสาวชัชวัล  เทพเสนา
หัวหน้างานแนะแนวฯ

thb_1356037965_naronglit.jpg

นายณรงฤทธิ์ ฐิติธนานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา ประจำแผนกวิชา.jpg

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ ประจำแผนกวิชา.jpg

นายสรรพวุธ  หมู่โสภิญ
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

thb_1356041117_suriya.jpg

นายสุริยา ดีสัตถา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

พงษ์ศักดิ์  สุภากิจ.jpg

นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

งานครูที่ปรึกษา

นางสาวคณิตา  บุญหล้า
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

S__11010068.jpg

นางสุมาลี มูลทองน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสุมาลี มูลทองน้อย หน แผนกวิชาประมง.jpg

นางวงศ์จันทร์ รินรุด
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางวงศ์จันทร์ รินรุด.jpg

งานปกครอง

นายอิระ ทิพย์ฤาตรี
หัวหน้างานปกครอง

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี.jpg

นายสุริยา ดีสัตถา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

thb_1356041117_suriya.jpg

นายสงบ  มโนขันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสงบ มโนขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชา.jpg

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชลิตตา สมไชยา.jpg
นางสุมาลี มูลทองน้อย หน แผนกวิชาประมง.jpg
นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา ประจำแผนกวิชา.jpg

นางสาวชลิตตา สมไชยา
หัวหน้างานสวัสดการฯ

นางสุมาลี มูลทองน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ