Pic ข้าราชการ02.jpg

นายธีระ แสงรัตน์ 
ครู  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ
หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายสงบ มโนขันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวชลิตตา สมไชยา.jpg

นางสาวชลิตตา สมไชยา
หัวหน้างานแนะแนวฯ

นายณรงฤทธิ์ ฐิติธนานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ

นางอุไร เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายวรวิทย์ ศรีหานารถ
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายสุริยา ดีสัตถา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

งานครูที่ปรึกษา

นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสุมาลี มูลทองน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางวงศ์จันทร์ รินรุด
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

นายอิระ ทิพย์ฤาตรี
หัวหน้างานปกครอง

นายสุริยา ดีสัตถา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายนิวัตร แพงยา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวกันยาวีร์ สำราญรื่น
หัวหน้างานสวัสดการฯ

นางสุมาลี มูลทองน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ