นางดวงพร ศรีปะโค รองผอ ฝ่ายวิชาการ.jpg

นางดวงพร  ศรีปะโค
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

พงษ์ศักดิ์  สุภากิจ.jpg

นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ
หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายสงบ มโนขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชา.jpg

นายสงบ มโนขันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

ว่าที่รต อุทัย บุตตโลบล ประจำแผนกวิชา.jpg

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

น.ส.กันยาวีร์ สำราญรื่น ประจำแผนกวิชา.jpg

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น
หัวหน้างานแนะแนวฯ

thb_1356037965_naronglit.jpg

นายณรงฤทธิ์ ฐิติธนานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา ประจำแผนกวิชา.jpg

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายวรวิทย์ ศรีหานารถ.jpg

นายวรวิทย์ ศรีหานารถ
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

thb_1356041117_suriya.jpg

นายสุริยา ดีสัตถา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

พงษ์ศักดิ์  สุภากิจ.jpg

นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

งานครูที่ปรึกษา

นางสาวคณิตา  บุญหล้า
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

S__11010068.jpg

นางสุมาลี มูลทองน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสุมาลี มูลทองน้อย หน แผนกวิชาประมง.jpg

นางวงศ์จันทร์ รินรุด
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางวงศ์จันทร์ รินรุด.jpg

งานปกครอง

นายอิระ ทิพย์ฤาตรี
หัวหน้างานปกครอง

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี.jpg

นายสุริยา ดีสัตถา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

thb_1356041117_suriya.jpg

นายสงบ  มโนขันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสงบ มโนขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชา.jpg

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชลิตตา สมไชยา.jpg
นางสุมาลี มูลทองน้อย หน แผนกวิชาประมง.jpg
นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา ประจำแผนกวิชา.jpg

นางสาวชลิตตา สมไชยา
หัวหน้างานสวัสดการฯ

นางสุมาลี มูลทองน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ