รองผู้อำนวยการ

นางดวงพร     ศรีปะโค

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชา

นายสงบ มโนขันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายนิวัตร แพงยา
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

no-profile-img.gif

นางดรุณี แพงวาปี
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายเสงี่ยม เรื่องหน่าย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

no-profile-img.gif

นางสุมาลี มูลทองน้อย
หัวหน้าแผนกวิชาประมง

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นายชุมพร ตรียานุสรณ์
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

no-profile-img.gif

นางสาวนราวรรณ ศรีจันทร์
หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวพนิดา จันทร์กอง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

no-profile-img.gif

นายวรวิทย์ ศรีหานารถ
ผู้ช่วยหัวหน้า
งานสื่อการเรียนการสอน

no-profile-img.gif

นายกิตติภัค อันทรบุตร
ผู้ช่วยหัวหน้า
งานสื่อการเรียนการสอน

งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

นางสาวปิ่นมณี รูปสูง
หัวหน้าโครงการอาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบท

no-profile-img.gif

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ
อาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบท

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์
หัวหน้างานหลักสูตรฯ

นางสาวพนิดา จันทร์กอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ

no-profile-img.gif

นางสาวนวลฉวี มัชณิมา
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ

งานวัดผลและประเมินผล

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

no-profile-img.gif

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ

no-profile-img.gif

นางสาวชัชวัล เทพเสนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา

นายกสิติ แก้วพาคำ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี

no-profile-img.gif
no-profile-img.gif

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาทวิภาคี

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางรัชดา หมอยาดี
หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

no-profile-img.gif

นางสุมาลี มูลทองน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้า
หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นายกสิติ แก้วพาคำ
หัวหน้าโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

no-profile-img.gif
no-profile-img.gif

นางวงศ์จันทร์ รินรุด
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน