รองผู้อำนวยการ

นางดวงพร     ศรีปะโค

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชา

นายสงบ มโนขันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายนิวัตร แพงยา
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางดรุณี แพงวาปี
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายเสงี่ยม เรื่องหน่าย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นางสุมาลี มูลทองน้อย
หัวหน้าแผนกวิชาประมง

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นายชุมพร ตรียานุสรณ์
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวนราวรรณ ศรีจันทร์
หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวพนิดา จันทร์กอง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายวรวิทย์ ศรีหานารถ
ผู้ช่วยหัวหน้า
งานสื่อการเรียนการสอน

งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

นางสาวปิ่นมณี รูปสูง
หัวหน้าโครงการอาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบท

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ
อาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบท

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์
หัวหน้างานหลักสูตรฯ

นางสาวพนิดา จันทร์กอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ

นางสาวนวลฉวี มัชณิมา
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ

งานวัดผลและประเมินผล

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ

นางสาวชัชวัล เทพเสนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา

นายกสิติ แก้วพาคำ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี

นายกสิติ แก้วคำภา.jpg

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาทวิภาคี

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางรัชดา หมอยาดี
หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางสุมาลี มูลทองน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้า
หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นายกสิติ แก้วพาคำ
หัวหน้าโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นายกสิติ แก้วคำภา.jpg

นางวงศ์จันทร์ รินรุด
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน