นายธีระ แสงรัตน์.jpg

นายธีระ  แสงรัตน์
ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชา

นายสงบ มโนขันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสงบ มโนขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชา.jpg
ว่าที่รต อุทัย บุตตโลบล ประจำแผนกวิชา.jpg

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางดรุณี แพงวาปีหัวหน้าแผนกวิชา.jpg

นางดรุณี แพงวาปี
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

พงษ์ศักดิ์  สุภากิจ.jpg
นายธนวัฒน์ อุดมบุญญานุภาพ.jpg

นายธนวัฒน์  อุดมบุญญานุภาพ
หัวหน้าแผนกวิชาประมง

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์ หน.แผนกวิชา.jpg

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา.jpg

นางสาวพิไลพร  ทิพย์วงศา
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวปิ่นมณี รูปสูง.jpg

นางสาวปิ่นมณี  รูปสูง
หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางวริพูล  ทิพย์มณี
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางวริพูล ทิพย์มณี.jpg
นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์ หน.แผนกวิชา.jpg

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
วิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางสุมาลี มูลทองน้อย
หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางสุมาลี มูลทองน้อย หน แผนกวิชาประมง.jpg

งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

นางสาวปิ่นมณี รูปสูง
หัวหน้าโครงการอาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบท

IMG_4003.JPG
ว่าที่รต อุทัย บุตตโลบล ประจำแผนกวิชา.jpg

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ
อาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบท

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์
หัวหน้างานหลักสูตรฯ

บิวตี้.JPG
นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา ประจำแผนกวิชา.jpg

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ

นางสาวมลิวัลย์  เชื้อกลางใหญ่
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ

IMG_3977.JPG

งานวัดผลและประเมินผล

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ว่าที่รต อุทัย บุตตโลบล ประจำแผนกวิชา.jpg
นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี.jpg

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ

นางสาวษาริณี  สำราญเวช
เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

IMG_3986.JPG

งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวกัญญาวีร์  สำราญรื่น
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

น.ส.กันยาวีร์ สำราญรื่น ประจำแผนกวิชา.jpg
นายวรวิทย์ ศรีหานารถ.jpg

นายวรวิทย์ ศรีหานารถ
ผู้ช่วยหัวหน้า
งานสื่อการเรียนการสอน

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา

นายกสิติ แก้วพาคำ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี

นายกสิติ แก้วคำภา.jpg
นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี.jpg

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาทวิภาคี

งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์
หัวหน้าโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์ หน.แผนกวิชา.jpg
นางวงศ์จันทร์ รินรุด.jpg

นางวงศ์จันทร์ รินรุด
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน