55534.jpg

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์  คำหาญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชา

นายสงบ มโนขันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสงบ มโนขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชา.jpg
ว่าที่รต อุทัย บุตตโลบล ประจำแผนกวิชา.jpg

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางดรุณี แพงวาปีหัวหน้าแผนกวิชา.jpg

นางดรุณี แพงวาปี
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายเสงี่ยม เรื่องหน่าย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายเสงี่ยม เรืองหน่าย หน.แผนกวิชา.jpg
นางสุมาลี มูลทองน้อย หน แผนกวิชาประมง.jpg

นางสุมาลี มูลทองน้อย
หัวหน้าแผนกวิชาประมง

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์ หน.แผนกวิชา.jpg

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา.jpg

นางสาวพิไลพร  ทิพย์วงศา
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นราวรรณ ศรีจันทร์.jpg

นางสาวนราวรรณ ศรีจันทร์
หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวพนิดา จันทร์กอง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

น ส พนิดา จันทร์กอง ประจำแผนกวิชา.jpg
นายวรวิทย์ ศรีหานารถ.jpg

นายวรวิทย์ ศรีหานารถ
ผู้ช่วยหัวหน้า
งานสื่อการเรียนการสอน

งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

นางสาวปิ่นมณี รูปสูง
หัวหน้าโครงการอาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบท

IMG_4003.JPG
ว่าที่รต อุทัย บุตตโลบล ประจำแผนกวิชา.jpg

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ
อาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบท

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์
หัวหน้างานหลักสูตรฯ

บิวตี้.JPG
นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา ประจำแผนกวิชา.jpg

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ

น ส พนิดา จันทร์กอง ประจำแผนกวิชา.jpg

นางสาวพนิดา จันทร์กอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ

งานวัดผลและประเมินผล

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ว่าที่รต อุทัย บุตตโลบล ประจำแผนกวิชา.jpg
น ส พนิดา จันทร์กอง ประจำแผนกวิชา.jpg

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ

น.ส.ชัชวัล เทพเสนา.jpg

นางสาวชัชวัล เทพเสนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา

นายกสิติ แก้วพาคำ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี

นายกสิติ แก้วคำภา.jpg
นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี.jpg

นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาทวิภาคี

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์ หน.แผนกวิชา.jpg

นางเนาวรัตน์ มหินทวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางรัชดา หมอยาดี
หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางรัชดา หมอยาดี.jpg
นางสุมาลี มูลทองน้อย หน แผนกวิชาประมง.jpg

นางสุมาลี มูลทองน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้า
หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นายกสิติ แก้วพาคำ
หัวหน้าโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นายกสิติ แก้วคำภา.jpg
นางวงศ์จันทร์ รินรุด.jpg

นางวงศ์จันทร์ รินรุด
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน